[:es]

Aquellos de ustedes que se están preparando para comprar bienes raíces en España a menudo preguntan: ¿qué mejor, dinero o crédito?

Desafortunadamente, no hay una respuesta inequívoca. Hay personas que prefieren invertir con dinero bancario y, al mismo tiempo, dejan los ahorros a su alcance. También hay quienes no quieren tener nada que ver con los bancos y no pagan comisiones e intereses bancarios. Intentaremos responder a lo que es una diferencia cuantificable.

La primera y más importante información es el porcentaje al que el banco nos prestará fondos para comprar una propiedad de ensueño en España. En general, depende de muchos factores, tales como: ¿somos residentes en España o no, en qué país ganamos dinero, queremos que el interés aplicado sea fijo o variable, etc.? El interés oscila entre el 1,4 y el 4,2%. La mayoría de nuestros clientes recibe préstamos en el rango de 2.8-3.2%.

No olvide que necesitamos agregar costos adicionales al préstamo. Al comprar una propiedad a plazos, pagaremos alrededor del 3% del valor de la propiedad por los cargos relacionados con el préstamo: un tasador bancario, una comisión de apertura del préstamo, notario (no firmamos una hipoteca en el banco, solo un notario) y el precio de la entrada de la propiedad en el registro.

¿Hay algo más acerca de si debemos o no recordar? Sí, al comprar una propiedad con respaldo bancario, el banco nos exigirá que tomemos un seguro de vida mientras dure el préstamo y un seguro de propiedad. El primero generalmente se incluye en la cuota, pero los años sucesivos, pagaremos cada año adicionalmente a la cuota del prestamo.

Ya sabemos cuáles son los términos del préstamo y queremos recibirlo: ¿cuánto puede financiarnos el banco?

Como no residentes, puede obtener una hipoteca de hasta el 70% del valor de la propiedad cuando compra la primera propiedad. Cada propiedad posterior será acreditada hasta el 50%.

¿Cómo saber si tenemos solvencia crediticia? Los bancos españoles tienen una forma muy sencilla de determinar la solvencia de los solicitantes de un préstamo: bueno, si sus gastos mensuales no superan el 40% de los ingresos, son bienvenidos al banco.Entonces, ¿por dónde empezar? En primer lugar, debe venir a nosotros y elegir la propiedad ideal para usted. Recomendamos leer:


Info útil
Solo cuando tengamos una propiedad elegida, le informaremos (generalmente tenemos 2 meses), qué banco es el mejor para usted y si es mejor tomar un préstamo en España o en otro país ... Pero nuestros expertos le informarán exactamente sobre estos detalles de forma personal al visitar nuestras oficinas. Aquí describimos solo el esquema general del tema, porque hay otras opciones de crédito para los inversores que compran un centro comercial y locales, otras para compañías que compran apartamentos para alquilar, y otras para compradores privados de apartamentos, villas o áreas edificadas ... Por lo tanto, la decisión de si en efectivo o hipoteca SIEMPRE le pertenece a usted, solo le proporcionaremos información completa y confiable para que pueda tomar la decisión correcta. ¡NOS VEMOS PRONTO!

 [:pl]Ci z Państwa, którzy przygotowują się do zakupu nieruchomości w Hiszpnii, często pytają: co lepiej gotówka czy kredyt?

Niestety nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Są osoby, które wolą inwestować środki bankowe, a jednocześnie pozostawić sobie oszczędności w zasięgu ręki. Są też tacy, którzy nie chcą z bankami mieć nic wspólnego i nie płacić prowizji bankowych i odsetek. Postaramy się odpowiedzieć jaka jest wymierna różnica.

Pierwszą i najistotniejszę informacją jest procent, na jaki bank pożyczy nam środki na zakup wymarzonej posiadłości w Hiszpanii. Generalnie zależy od wielu czynników takich jak: czy jesteśmy rezydentami Hiszpanii czy nie, w jakim kraju zarabiamy pieniądze, czy chcemy odsedki stałe czy zmienne etc. Odsetki wahają się od 1,4 do 4,2 %. Największa grupa naszych klientów otrzymuje kredyt w przedziale 2,8-3,2%.

Nie należy zapomnieć, że do kredytu musimy doliczyć koszty dodatkowe. Kupując nieruchomość na raty zapłacimy około 3% od wartości nieruchomości na opłaty związane z kredytem: wycena rzeczoznawcy bankowego, prowizja za otwarcie kredytu, notariusz (akt hipoteki podpisujemy nie w banku, tylko u notariusza) oraz koszt wpisu w rejestrze własności, że dana nieruchomość jest zastawem bankowym.

Czy jest jeszcze coś o czy powinniśmy pamiętać? Tak, kupując nieruchomość ze wsparciem bankowym, bank będzie wymagał od nas ubezpieczenia na życiena cały okres kredytowania i ubezpieczenia nieruchomości. To pierwsze najczęściej jest wliczone w ratę, ale ubezpieczenie DOMu płacimy co roku dodatkowo.

Już wiemy jakie są warunki kredytu i chcemy taki otrzymać: ile może nam sfinansować bank?

Jako nierezydenci mogą Państwo otrzymaćkredyt hipoteczny do 70% wartości nieruchomości, przy zakupie pierwszej nieruchomości. Każda kolejna nieruchomość będzie skredytowana maksymalnie do 50%.

Jak dowiedzieć się czy mamy zdolność kredytową? Hiszpańskie banki mają bardzo prosty sposób na określenie wypłacalności wnioskujących o poczyżkę: otóż, jeśli Państwa wydatki miesięczne nie przekraczają 40% dochodu jesteście mile widziani dla banku.

 

Zatem od czego zacząć? W pierwszej kolejności należy do nas przyjechać i wybrać tę idealną dla Państwa nieruchomość. Polecamy przeczytać:

Warto wiedzieć

Dopiero kiedy mamy wybraną nieruchomość, będziemy informować się (standardowo mamy na to 2 miesiące), który bank jest dla nas najlepszy i czy lepiej brać kredyt w Hiszpanii czy w innym kraju… Ale o tych szczegółach będą Państwo informowani dokładnie przez naszych ekspertów w formie indywidualniej podczas wizyty w naszych biurach. Tutaj opisujemy tylko ogólny zarys tematu, bo inne są opcje kredytowe dla inwestorów kupujących centrum handlowe i lokale, inne dla firm kupujących apartamenty pod wynajem i jeszcze inne dla osób prywatnych kupujących apartament, czy willę, czy teren pod zabudowę…

Zatem decyzja czy gotówka czy hipoteka ZAWSZE należy do Państwa, my tylko z naszej strony przedstawimy Państwu pełną i rzetelną informację, abyście mogli dokonać właściwego dla Was wyboru. 

 

DO ZOBACZENIA WKRÓTCE!

 [:]

ZAPYTAJ?
ZAPYTAJ?
Witam, piszę do Ciebie ze strony domcostablanca.com