Apostille jest poświadczeniem oficjalnego charakteru dokumentu państwowego wymaganego do użycia w obcym kraju. Apostille poświadcza podpis osoby podpisującej dokument, charakter jej działań oraz tożsamość pieczęci umieszczonej na dokumencie.

Dzięki niej polskie dokumenty urzędowe mogą być używane w innych krajach. Polskie dokumenty urzędowe, którym nadano klauzulę apostille, są traktowane jako oficjalne dokumenty urzędowe mające moc prawną w innych krajach. Procedura nadawania klauzuli apostille jest w efekcie dowodem autentyczności danego dokumentu.

Przepisy dotyczące apostille zawarte są w konwencji haskiej z 5 października 1961 roku. Jest to umowa międzynarodowa zawarta przez 117państw.

Jakie dokumenty można opatrzyć apostille?

Na terenie Unii Europejskiej reguluje to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1191 z dnia 6 lipca 2016 r., które zniosło wymóg opatrywania apostille następujących dokumentów odnoszących się m.in. do: urodzenia, pozostawania osoby przy życiu, zgonu, imienia i nazwiska, małżeństwa, rozwodu, separacji lub unieważnienia małżeństwa, pochodzenia dziecka, przysposobienia, miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu, obywatelstwa czy braku wpisu w rejestrze karnym.

Natomiast dokumenty, które podlegają apostille na terenie Unii Europejskiej, to m.in.: zaświadczenia, wyroki sądowe, poświadczenia, akty notarialne, dyplomy, certyfikaty i inne dokumenty publiczne. Konwencja wyklucza takie dokumenty jak podatkowe deklaracje, akty chrztu i inne dokumenty niepubliczne.

Co należy zrobić, aby uzyskać apostille?

Dokumenty sądowe mogą być zaopatrzone w klauzulę apostille dopiero po uzyskaniu poświadczenia z sądu okręgowego. Najpierw trzeba zatem uzyskać poświadczenie zgodności dokumentu z oryginałem, a następnie ten dokument należy przesłać do Ministerstwa Spraw Zagranicznych z wnioskiem o apostillę.

Należy również pamiętać, że apostille może być przyznana tylko na oryginalnym dokumencie. Dlatego też kserokopie są niedopuszczalne.

Jak złożyć wniosek o apostille?

Aby złożyć wniosek o apostille, należy skontaktować się z organem właściwym do tego typu spraw, takim jak Ministerstwo Spraw Zagranicznych danego kraju lub sądem wyższej instancji. Wniosek można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej.

Ile kosztuje nadanie apostille?

Koszt uzyskania apostille dla jednego dokumentu wynosi 60 zł. Płatności można dokonać przelewem lub gotówką w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące apostille można także uzyskać na stronie ministerstwa:
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/apostille

Żródło obrazu: https://www.notariamateosytorres.es/es/servicio/apostilla-de-la-haya/

Wyślij wiadomość
Wyślij wiadomość
Jesteśmy tu, aby Ci pomóc. Zapytać nic nie kosztuje. :)